گروه ایجاد و توسعه مراکز فناوری

تعداد بازدید:۱۱۷۰۸

شرح وظایف گروه:

-تدوین ضوابط، معیارها و استاندارهای ایجاد و گسترش مراکز تحقیقاتی و فناوری نظیر پارک‌های علم و فناوری و مراکز رشد واحدهای فناور

-حمایت از ایجاد و توسعه مراکز فناوری نظیر پارک‌های علم و فناوری و مراکز رشد واحدهای فناور و صدور مجوز تأسیس آنها

-بررسی و تأیید اساسنامه‌های پارک‌های علم و فناوری

ارزیابی مراکز فناوری (نظارت بر روند توسعه فیزیکی، کمی و کیفی مراکز فناوری)

- طراحی نظام کارآمد و به روزرسانی شاخص‌های ارزیابی مراکز فناوری (پارک‌ها و مراکز رشد)

- ارزیابی پارک‌های علم و فناوری و مراکز رشد واحدهای فناور به منظور:

  • تمدید و یا تبدیل مجوز و یا جلوگیری از ادامه فعالیت
  • رتبه بندی سالانه مراکز فناوری (پارک‌ها و مراکز رشد) بر اساس نتایج ارزیابی
  • تدوین گزارشات تحلیلی از عملکرد مراکز فناوری (پارک‌ها و مراکز رشد) به منظور مقایسه روند توسعه کمی و کیفی این مراکز در کشور جهت بهبود کیفیت عملکرد

 

ضوابط و مقررات تأسیس پارک علم و فناوری

 
ضوابط و مقررات تأسیس مرکز رشد
 
 
 

مشارکت در برگزاری حوزه فناوری جشنواره هفته پژوهش و فناوری

-جمع آوری گزارش‌ها و مستندات شرکت‌کنندگان

-ارزیابی و امتیازدهی مستندات شرکت‌کنندگان طبق دستورالعمل جشنواره

-تشکیل کارگروه و نهایی کردن نتایج و انتخاب برگزیدگان


* شیوه نامه و فرم ثبت نام فناور برتر جشنواره سال ۱۳۹۴

* شیوه نامه تجلیل از فناوران برگزیده کشور در سال ۱۳۹۵