گروه مطالعات راهبردی و سیاست‌گذاری امور فناوری

تعداد بازدید:۵۲۱۰
  • بررسی و تعیین اولویت‌های راهبردی فناوری
  • بررسی و نظارت بر اجرای برنامه‌های راهبردی پارک‌های علم و فناوری
  • مطالعات آینده‌پژوهی و شناسایی مزیت‌های نسبی، قابلیت‌ها، استعدادها و نیازهای فناوری کشور (برنامه راهبردی و آمایش فناوری)
  • اصلاح و بازنگری در سیاست‌ها، راهبردها و برنامه‌های مرتبط با توسعه فناوری در حوزه پارک‌های علم و فناوری و مراکز رشد
  • مطالعات و برنامه‌ریزی در جهت ایجاد نظام ملی فناوری و نوآوری
  • طراحی و پایش نظام جامع مالکیت فکری
  • شناسایی واسطه‌های فناوری و مطالعه ساختارهای مناسب با وضعیت کنونی کشور
  • بررسی و مطالعات مدل‌های رشد و شتاب‌دهی کسب‌ وکارهای فناورانه
  • مطالعه مدل‌های تأمین مالی در شرکت‌های فناور و برنامه‌ریزی اجرایی آن
  • بررسی ابعاد و روش‌های ارزش‌گذاری دارایی فکری شرکت‌های فناور

 

*فهرست مراجع منطقه‌ای مالکیت فکری